Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Artikel: Voorjaarsnota 6, 7 juli 2015

Voorjaarsnota 6, 7 juli 2015

09 juli 2015

Deze voorjaarsnota geeft ons de gelegenheid om vooruit maar ook zeker de mogelijkheid om terug te blikken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin er door de raad vele belangrijke beslissingen zijn genomen, belangrijke , en weloverwogen beslissingen.

Voor OPA als nieuwe fractie in deze raad kunnen we zeggen dat het een bewogen jaar is geweest en waar we met zeer gemengde gevoelens over goede en slechte zaken op de terug kijken.

Om het maar klein te houden noemen we de slechte dingen maar even het " irritatie puntje". Daarbij komen gelijk bij ons grootste irritatie puntje en dat was toch wel de poppenkast die volgens verschillende politieke partijen de eerste drie kwart van jaar gespeeld moest worden, met als uitsmijter het opstappen van de oppositie, wat een slecht blijspel en zo zonde van de verloren tijd. Dat het ook anders kan met al die verschillende politieke gedachten bleek de afgelopen tijd, daarvoor bedanken al we degene die met gevaar voor eigen leven zowel letterlijk als figuurlijk zich heeft ingezet voor dit positieve resultaat.

Bij het terug blikken blijven er ook toch nog aardig wat kleine irritatie puntjes over die nog niet zijn verdwenen, zo hebben we nog de boa's, persoonlijk zeer enthousiaste ambtenaren maar beperkt in hun mogelijk heden waarbij wij nog steeds vinden dat deze kosten anders en beter besteed kunnen worden.

Positief vinden wij de rol van de gemeente die als bemiddelaar tussen vertegenwoordigers van de actiegroep Klepperwei, de cliëntenraad en de seniorenraad die samen met zorgaanbieders, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen gewerkt hebben aan een programma van eisen om een nieuw woonzorgconcept op de locatie Klepperwei na de sluiting van de Klepperwei in 2017 te bewerkstellige, wij van OPA hopen dat deze plek blijft behouden voor een ontmoeting plaats maar belangrijkste seniorenwoningen in alle categorie, dus ook betaalbare.

Irritatie puntje is nog steeds de telefonisch niet bereikbaarheid van de gemeente Albrandswaard, waarbij na onze eerdere oproep de wachttijd van twintig minuten nog steeds geen uitzondering is. We gaan er nu van uit dat na onze tweede oproep dit na de zomervakantie de wachttijd is terug gebracht naar 2 minuten.

Verheugd zijn we dat met ingang van september de buurtbus gaat rijden. Bestuurd door Albrandswaardse vrijwilligers. Wij complimenteren dan ook de heer Visser met de burgerinitiatief en zijn blij dat onze wethouder hier samen met de ambtelijke organisatie vol op heeft ingezet dit mogelijk te maken. Wij rekenen er op dat dit een succes wordt en zullen het verloop gaan monitoren

Positief is de dat de afvalstoffenheffing omlaag is gegaan door efficiënt uit besteden van het ophalen van het huisafval.

Irritatie puntje is nog steeds uitvoering en de beleidsregels van het leerlingen vervoer, daar valt heel veel over te zeggen maar we zijn positief dat beleidsregels die nu worden gehanteerd tegen het licht worden gehouden. En dat in de uitvoering van nu de geldende regels niet worden overschreden zodat de leerlingen vakbekwaam en op tijd thuis en naar school worden gebracht.

Positief is ons aangenomen raadsvoorstel ten aanzien voor onze ondernemers in Albrandswaard het aanstellen van een bedrijfscontact functionaris en een shortlist van aannemers t.b.v. aanbestedingen binnen deze gemeente, irritatie puntje is dat geen enkele ondernemer ook maar iets van deze verandering heeft gemerkt. Graag zien we op korte termijn wat deze bedrijfscontact functionaris heeft bereikt en de uitgewerkte shortlist.

OPA is positief dat aan haar verzoek is voldaan om een cijfermatig overzicht te geven van de diverse scenario’s ten aanzien van de nieuw te bouwen sporthal en gymzalen. De gehele Raad heeft zo kennis kunnen nemen dat het besluit om een nieuw te bouwen sporthal financieel ongunstiger was dan het renoveren van de bestaande. Dat de wethouder bij het maken van de voorjaarsnota reeds heeft voorgesorteerd om het oorspronkelijke besluit te schrappen geeft aan hoe belangrijk dit cijfermatig overzicht is geweest.

Irritatie puntje zijn toch wel de activiteiten die de identiteit van Albrandswaard benadrukken zoals Griendpop, de wielerronde, de landbouw dag, de polder dag en de Koningsdag die komen te vervallen door geldgebrek. Voorheen werden deze activiteiten gefinancierd vanuit de gemeentelijke subsidiepot en door plaatselijke commerciële partijen. Nu plaatselijke commerciële partijen steeds meer afhaken door de crisis en door geen voorkeursbehandeling bij aanbesteding zijn deze evenementen steeds moeilijker te financieren. Middels een motie stelt OPA voor om 10% van de besparingen die de wethouder Buitenruimte weet te realiseren NIET terug te laten vloeien in de algemene reserves maar ten goede komen aan de subsidie pot voor deze evenementen. Overigens vinden wij het van de zotte dat er aan een evenement als de Tour die hier in 5 minuten voorbij flitst wel 25.000 euro beschikbaar is en voor activiteiten die de samenhang van onze samenleving benadrukken dit geld niet beschikbaar is.

Positief de drie decentralisaties, tuurlijk moeten we hier uiterst kritisch naar blijven kijken maar wij denken dat onze gemeente in deze erg vooruitstrevend handelt, nogmaals, willen wij benadrukken dat toezien en controleren hierop een belangrijk aandachtspunt voor deze raad moet zijn, maar we mogen ook trots zijn op hoe ons college en ambtelijke organisatie in betrekkelijk korte tijd een functionerend plan hebben opgezet.

Als we dan kijken naar het uiterst langslepend en gecompliceerde dossier centrum plan Rhoon. ook hierin zijn belangrijke en grote stappen genomen, waardoor er eindelijk door kan worden gegaan met de ontwikkelingen in dit plan .Voor het centrum plan Rhoon geld dat niet iedereen tevreden kan zijn met de behaalde resultaten. Wat niet vreemd is voor een dossier wat al zo lang loopt en waarmee ondertussen veel emoties gepaard gaan, doch zijn wij zeker trots op wat er het afgelopen jaar is verwezenlijkt in deze. Zeker als je bedenkt wat een enorme erfenis er aan dit dossier kleeft waarmee dit college moet handelen.

Conclusie die OPA van is dat zij tevreden is hoe dit college het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd. Ons bereiken voortdurend signalen dat de collegeleden eendrachtig samenwerken in het belang van onze inwoners. Dit schouder aan schouder principe vinden wij heel belangrijk! Wij zijn blij dat ook in de Raad met betrekking tot het eendrachtig samenwerken langzaam maar zeker nuance valt te bespeuren waarbij de scheidslijn tussen oppositie en coalitie aan het vervagen is en er steeds meer wordt samengewerkt in het belang van Albrandswaard. Wij hopen dat dit niet kortstondig zal zijn zeker niet omdat er voor ons er nog een enorme berg werk in het verschiet ligt

Nadrukkelijk willen we ook onze dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie die samen met ons en het college veel werk hebben verzet en steeds sneller weten in te spelen op verwachtingen van burgers en raadsleden.


Reacties

Laat ook een reactie achter