Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Artikel: Zoeklocaties sociale woningbouw (statushouders)

Zoeklocaties sociale woningbouw (statushouders)

22 juni 2016

De OPA fractie heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel 1095109 inzake de lokatiekeuze extra woningbouw. Met betrekking tot de beslispunten kunnen wij u op voorhand meedelen dat de OPA fractie alle studie en onderzoek op een drietal lokaties op voorhand afwijst. Het betreft Portland, De Meijlle en Basita. De overige lokaties voorzien wij van de nodige opmerkingen en bemerkingen en er is maar 1 locatie waarover wij enthousiast zijn en dat is de Zwaardijk. Omdat OPA een 3-tal lokaties afwijst zal zij ook met alternatieven komen om deze in de studie mee te nemen. Tenslotte zijn wij voorstander van de bouw van sociale woningen. Het stond tenslotte in ons verkiezingsprogramma om meer Albrandswaarders de mogelijkheid te bieden om hier in Albrandswaard te kunnen blijven wonen.

Locatie Portland

Zo is OPA absoluut tegen het voorstel om Portland mee te nemen in een studie. Onze voorgangers in de raad hebben reeds eerder een besluit genomen over deze locatie en dit in een bestemmingsplan vastgelegd. Besloten is dat de betreffende locatie gebruikt zou worden voor vrije kavels, vrijstaande woningen en 2 onder 1 kap woningen. In dit dit kader is dan ook de afwijzing die de gemeente een paar jaar geleden heeft gedaan richting de aannemer aangaande zijn verzoek om er goedkopere woningen te bouwen. Het argument om een en ander af te wijzen had te maken met de zichtfunctie van deze locatie. Er mochten alleen huizen komen in het duurdere segment. Alleen al vanuit het oogpunt van een betrouwbare gemeente is het niet passend dat de gemeente deze locatie als mogelijke zoeklocatie te beschouwen. Wij laten argumenten als een verhoogd planschaderisico, verlaging van het woongenot en veiligheidsgevoel nog even voor wat ze zijn. Vreemd dat het college zelf deze locatie in een eerder raadsvoorstel ook al op voorhand als minder kansrijk en passend beoordeelt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze wel in het proces zijn meegenomen waardoor er grote maatschappelijke onrust in de gemeenschap van Portland is ontstaan. Vele inwoners van Portland hebben zich al tot de OPA fractie gewend en deze voorzien van tal van mails en telefoontjes. Ontluisterend zijn de woorden van een van de bewoonsters die letterlijk aangeeft  Wij van OPA vragen ons af waarom het nodig is geweest onze inwoners zo overstuur twat de brief van de gemeente bij haar heeft losgemaakt: “Ruim 4 jaar, hebben wij hier aan de Zilverling geleefd en genoten. Totdat wij een brief van gemeente Albrandswaard ontvangen over de sociale woningbouw plannen in Rhoon. Sinds de dag dat ik de brief ontvangen heb, kan ik amper slapen. Ik kan niet meer normaal leven. Ik slaap tot nu toe zo slecht . Ik ben bang en bezorgd. Ik ben gestrest, gefrustreerd , boos .. Ik kan mij helemaal niet meer concentreren op mijn werk . Ik kan niet meer genieten van mijn leven. Ik heb dagelijks hoofdpijn door de stress. Dat alles door de brief…. 1 brief van onze gemeente Albrandswaard. “e maken en zo’n grote maatschappelijke onrust teweeg te brengen.

Locatie Basita

Wat voor Portland geldt ook voor de locatie van Basita. Ook hier betreft het een belangrijke zichtlocatie. De ingang naar Rhoon. Ook hier de vraag gerechtvaardigd waarom hier gekozen zou moeten worden voor sociale woningbouw terwijl voor andere belangrijke zichtlocaties de stelregel is dat er koopwoningen moeten worden gebouwd die tot het hogere koopsegment behoren. Ook hier willen wij de argumenten als een verhoogd planschaderisico, verlaging van het woongenot en veiligheidsgevoel nog even laten voor wat ze zijn. Nog los van het argument dat nu de gemeente zou moeten opdraaien voor de kosten van het geluidsscherm, de wijziging van het bestemmingsplan en ook heel belangrijk dat de eigenaar tot op de dag van 8 juni niet benaderd is om een en ander te verkopen. Ook voor deze locatie geldt dat wij een amendement zullen indienen om deze locatie te schrappen.

Locatie De Meijlle

Ook hier is de vraag gerechtvaardigd of de bouw van 9 sociale woningen opwegen tegen het maatschappelijk verzet dat met dit initiatief teweeg wordt gebracht. “Onzinnig en geheel overbodig is een veel gehoorde kreet in de directe omgeving. Laten ze liever plekken gaan zoeken die echt passend zijn.” Ook voor deze locatie geldt dat wij een amendement zullen indienen om deze locatie te schrappen.

Locatie Essendael

Ook de locatie Essendael licht heel gevoelig. Afgelopen weken was het opvallend stil wat de reacties betreft uit deze locatie. Niet zo vreemd want geen der omwonenden had een brief ontvangen dat aan de overzijde van hun woningen een mogelijke zoeklocatie zou worden voor sociale woningbouw. Wij van OPA weten inmiddels uit betrouwbare bron dat de gemeente zich tot het uiterste heeft ingespannen om deze nieuwe bewoners van een brief te voozien maar dat Bouwfonds niet bereid was de adressen te verstrekken waar deze toekomstige bewoners op dit moment wonen. Dit met de verwijzing naar het privacy argument. De leden van OPA vinden dit op zijn minst een KUL-argument om maar geen andere nog minder fraaie bewoordingen hieraan te geven. Temeer omdat diezelfde bewoners binnenkort in onze gemeente gaan wonen en dat dan wel de namen van hen bekend zijn. Het is verwerpelijk dat de nieuwe bewoners dankzij het Bouwfonds van deze informatie verstoken zijn gebleven waardoor hun stem tot nu toe niet is gehoord. Wel hebben omwonenden van de 2e lijn (dus zij die vlak daar achter wonen) die door de Schakel en andere informatiebronnen zijn geïnformeerd de verantwoordelijkheid genomen om in ieder geval ook voor Essendaelse belangen te vechten. Helaas is hun uitgangspositie anders dan die van Portland maar voor OPA betekent het gewoon dat wij ons evenals wij voor de Portlander ‘s doen ook zullen inzetten voor de belangen van de Essendael ‘ers. Inmiddels heeft er al een verkennend gesprek met de coördinatie plaatsgevonden en hebben we ons kunnen enigen in een aantal voorstellen voor zoekloaties die wij middels een aantal moties willen aanbieden. Daarnaast kan eventueel alleen de locatie van het geplande verpleeghuis gebruikt worden om alsnog aanvullende sociale woningbouw in Essedael te realiseren

Sonneheerdt en Mariput

De locaties Sonneheerdt en Mariput kunnen wat ons betreft in de studie worden meegenomen MITS (en dat is voor OPA een belangrijke voorwaarde) de wensen en behoefte van de huidige omwonenden worden meegenomen. Uitgangspunt voor het uiteindelijke resultaat moet zijn dat hier levensloopbestendige appartementen of woningen worden gebouwd. Diverse bewoners uit Rhoon Noord hebben aan ons te kennen gegeven hier blij mee te zijn.

locatie Zwaardijk

Uw opmerking om op de locatie Zwaardijk slechts tijdelijke woningen te bouwen wordt niet door ons gedeeld. Indien de grond tegen een schappelijke prijs aan de woningbouwvereniging Poortugaal wordt verkocht dan wel in erfpacht wordt gegeven kunnen ook hier levensloopbestendige woningen of appartementen worden gebouwd zonder het risico van veel ophef onder de bewoners. Wij van OPA vragen u ook deze locatie echt in ogenschouw te nemen als een volwaardige bouwlocatie en niet als een tijdelijke huisvesting van. Wij zullen dan ook een motie indienen om het college te verzoeken hier gehoor aan te geven.

locatie Poortugaal-west

Over de locatie Poortugaal-west willen wij de volgende opmerkingen plaatsen. Deze locatie is in onze ogen op te splitsen in 2 lokaties. Namelijk het (kleine) deel d.w.z. vanaf de duivenvereniging tot aan de Ouwelandsestraat en het (grote) deel is vanaf de Ouwelandsestraat tot ver achter de Warnaar. Nu met het kleine deel willen wij akkoord gaan. Wel willen wij hier 2 voorwaarden aan verbinden: (1) er zal een oplossing gevonden moeten worden voor de duivenvereniging aldaar en (2) de locatie van de speeltuin en het basketbalveldje moet ongemoeid worden gelaten.   Het 2e deel van Poortugaal-west levert veel ophef op onder de bewoners en zal niet nodig zijn indien u de ontwikkeling van de Mariput en de andere zoeklokaties die OPA zal aangeven tot een succes maakt. Met de ontwikkeling van Poortugaal-west zullen wij niet akkoord gaan omdat deze ontwikkeling bijzonder storend is door de verhoging van de verkeersdruk en een verlaging van het veiligheidsgevoel. Wij zullen dan ook een motie indienen om het college te verzoeken hier gehoor aan te geven.

Locatie omloopseweg

Tot slot de locatie aan de Omloopseweg. De ontwikkeling die u daar voor stelt is werkelijk te bizar voor woorden. Een vereniging wilt u het functioneren haast onmogelijk maken door heb 2 velden af te nemen en 1 kunstgrasveld terug te geven aan de andere kant van de weg. (De thee-pauze en de derde helft kan de vereniging wel vergeten). Nog los van alle operationele argumenten dat dit niet werkbaar is en het juridisch gevecht dat hier met zekerheid op zal volgen toont het ook aan dat u halve maatregelen treft en problemen naar de toekomst verschuift. Wij van OPA zijn voor de duidelijkheid en die willen we ook aan de verenigingen verschaffen in die zin dat wij voorstellen hele maatregelen te nemen. Dit houdt in dat wij willen voorstellen de gehele locatie van de voetbalvelden te gebruiken voor woningbouw waarbij zowel sociale bouw als bouw van koopwoningen in een optimale mix tot uitdrukking worden gebracht. De voetbalvelden kunnen worden verplaatst naar de zgn. buitenplanse gronden ter hoogte van boerderij de Uithof of naar de overkant van de Albrandswaardse weg ter hoogte van het terrein van PSV. Het voordeel hiervan is dat er dan een groot sportpark ontstaat en de natuurlijke scheiding tussen Poortugaal en Rhoon behouden blijft (aan de zuidkant).

Wij schatten in dat op deze zoeklocatie minimaal 100 woningen tot 150 woningen gevonden kunnen worden. Ook om dit te realiseren willen wij een motie indienen.

Daarnaast willen wij het college de volgende zoeklocaties meegeven:

Poortugaal-centrum Recht tegenover de huurhuizen aan de Waalstraat te Poortugaal. Ook hier kan levensloop bestendig worden gebouwd. Het kantoorpand naast de sporthal in Rhoon aan de Stationstraat. Dit kantoorgebouw kan met gemak omgebouwd worden tot zogenaamde studio’s waar alleenstaanden en/of Albrandswaardse jongeren dankbaar gebruik van willen maken en ook alleenstaande Statushouders ondergebracht kunnen worden. nieuwbouw polder aan de Waalstraat te Rhoon

Betere verdeling van de statushouders

Waar een wil is, is een weg het eerdere verzoek om het college te motiveren voor minder statushouders of asielhouders is tot nu toe niet ingewilligd. Er is geen rekening gehouden met het feit dat de Albrandswaardse gemeenschap in tegenstelling tot andere gemeentes al zwaarder belast is met een Tbs-kliniek en een groot psychiatrisch centrum. Dit brengt al overlast met zich mee en is van invloed op het veiligheidsgevoel van de direct omwonenden. En ook andere partijen wilden niet ingaan op het verzoek van OPA om het onderhandelingsproces met de provincie op te starten. We de raad en college nogmaals op te roepen om middels een brief aan de provincie Zuid-Holland kenbaar te maken dat de Albrandswaardse gemeenschap bij het hanteren van de huidige verdeelsleutel onevenredig zwaarder wordt belast dan andere gemeenten in de provincie Zuid-Holland vanwege de aanwezigheid van een Tbs-kliniek en een groot psychiatrisch centrum. Middels diezelfde brief te vragen om een verdeelsleutel die wel rekening houdt met de diverse belastbaarheidsgraden in diverse gemeenten, en in diezelfde brief de provincie op te roepen om een gemotiveerd oordeel te geven of zij dit wel dan niet tot een andere verdeelsleutel willen overgaan.

Echte Albrandswaarders

Hierbij gaan ze er wel van uit dat de gemeente zich aan de afspraken houdt en 25% van de woningen naar echte Albrandswaarders gaan. De woorden “echte” Albrandswaarders vragen om enige toelichting in die zin dat de suggestie wordt gewekt dat er ook onechte Albrandswaarders zijn. En inderdaad voorzitter wij van OPA maken een onderscheid tussen de echte inwoners die in Albrandswaard wonen en de bewoners van het Delta psychiatrisch centrum die weliswaar volgens het bevolkingsregister tot inwoners van Albrandswaard moeten worden gerekend maar die toch echt niet in onze ogen tot de echte Albrandswaarders gerekend kunnen worden. Let wel dit onderscheid maken wij alleen voor de bewoners van het Delta psychiatrisch centrum

Ingediende amendementen;

De zoeklactie “Portland” te schrappen

De zoeklocatie “de Meijle” te schrappen

De zoeklocatie “Basita” te schrappen

Indiende moties;

De “locatie de Zwaardijk als definitieve levensloopbestendige sociale huurwoningen te realiseren

De locatie “ Centrum Poortugaal” bij te voegen voor definitieve levensloopbestendige sociale huurwoningen te realiseren.

De locatie “de Omloop “ in zijn geheel verplaatsen voor sociale huurwoningen.

De locatie “polder nabij Waalstraat Rhoon” voor sociale huurwoningen te realiseren De locatie “kantoorpand Stationstraat” om te bouwen voor sociale appartementen.

Verzoek Provincie betere verdeelsleutel Statushouders


Reacties

Laat ook een reactie achter