Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Artikel: Algemene beschouwingen 8 november 2016

Algemene beschouwingen 8 november 2016

11 november 2016

Als je de gemiddelde inwoner van Nederland vraagt welk beeld hij of zij heeft van de politiek dan is dat weinig positief. Onbetrouwbaar, zakkenvullers, draaikonten zijn de meest gehoorde termen. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de landelijke politiek het grote voorbeeld geeft. We herinneren ons allemaal de € 1000,- die we van Rutten zouden krijgen of feit dat de Grieken geen cent meer zouden krijgen.

De daad bij het woord voegen is een uitdrukking die voor veel politici een wezensvreemde uitdrukking is. Als de verkiezingen eenmaal zijn geweest dan verdwijnen de mooie beloftes weer als sneeuw voor de zon.

We hoeven dus niet te onderzoeken waarom menigeen een afkeer heeft van de politiek en waarom de afstand tussen burgers en politiek met de dag groter wordt. Het heeft alles te maken met het feit dat de woorden van politici met in hun kielzog de ambtenaren haaks staan op hetgeen feitelijk gebeurd.

Dat is niet alleen in de landelijke politiek waar ik zojuist enige voorbeelden van heb gegeven maar ook hier in Albrandswaard heeft dit college er een handje van om met vele mooie woorden van alles te beweren wat ze in praktijk niet waarmaken.

Wat beloofde het collegeprogramma zonder slogan en titel van de VVD-EVA-PvdA en NAP de inwoners van Albrandswaard in december 2015:

Voorzitter ik citeer uit dit programma Eind 2015 heeft de gemeenteraad ons college benoemd en vanaf dat moment zijn wij aan de slag gegaan. Niet met het bedenken van titels en slogans, maar met zaken die van belang zijn voor de inwoners van Albrandswaard. Voorzitter wat nu volgt is een opsomming van gebroken beloftes. Dit is de 1e gebroken belofte Volgens een afspraak die in het najaar van 2014 was gemaakt zouden onze bewoners 25% voorrang genieten bij het toewijzen van een huurwoning. In het voorjaar van 2016 kwam OPA na onderzoek bij de woningbouwverenigingen er achter dat wethouder Goedknegt verzuimd had overeenkomsten met hen af te sluiten Ondanks dat hij hier tot 2x toe op geattendeerd was. Gevolg door deze lakse houding zijn jonge Albrandswaarders op achterstand gezet. Hoe zo aan de slag? Op je handen zitten noemen we dat!

Wat lezen we verder in het collegeprogramma Voor ons staat deze bestuursperiode in het teken van een goede relatie tussen samenleving en gemeentebestuur. Voorzitter de 2e gebroken belofte Nog nimmer in de geschiedenis van onze dorpse politiek zijn er zoveel insprekers geweest die hun onvrede hebben laten blijken over de relatie tussen samenleving en gemeentebestuur. Zoeklocaties die uit het niets uit de ivoren toren van het college werden getoverd zonder ook maar een vorm van overleg met de samenleving. Direct omwonenden kregen massaal slapeloze nachten voorgeschoteld omdat ons bestuur voor de onbetrouwbare weg kiest. En onlangs werd de Raad geattendeerd door inwoners dat zij rechtszaken moeten aanspannen tegen de gemeente omdat ons bestuur zich niet aan eerder gemaakte afspraken wenst te houden.

Voor een goed functionerende gemeente is een daadkrachtig bestuur nodig. Voorzitter dit is de 3e gebroken belofte Om een paar voorbeelden te geven hoe niet-daadkrachtig dit bestuur is blijkt uit het feit dat we 2 van de 3 voorstellen van het college van de agenda van de gemeenteraad hebben moeten halen. En dat gebeurde niet alleen om initiatief van de oppositie maar ook op initiatief van de eigen coalitie. Men was zo daadkrachtig te werk gegaan dat de informatie onvolledig was. Een ander voorbeeld van gebrek aan daadkracht is dat de bewoners van de Tijsjesdijk nog steeds wachten op de uitvoering van de plannen door de betreffende wethouder. Het is bekend dat zij regelmatig in hogere sferen verkeerd en wacht op een teken van boven om tot actie te komen maar nu wachten we met zijn allen toch wel erg lang op dat teken van boven terwijl bij de vorige wethouder er al een kant en klaar plan samen met de bewoners was uitgewerkt.

Verderop in het collegeprogramma lezen we: Een bestuur dat (een breed) draagvlak kan genereren en op basis daarvan keuzes maakt. Voorzitter dit is de 4e gebroken belofte Waar was dat brede draagvlak toen de bewoners van de zoeklocaties hier inspraken. Waar was dat brede draagvlak toen het besluit genomen werd om de Omloopseweg niet van een kunstgrasveld te voorzien. Waar was dat brede draagvlak omtrent de verkeersplannen aan de Dorpsdijk. Deze lijst is langer te maken met we beperken ons tot deze 3.

Wij zijn een integer bestuur en leggen op transparante wijze verantwoording af over de genomen besluiten. Voorzitter dit is de 5e gebroken belofte. Hoe integer dit bestuur is blijkt wel uit het feit dat een lid van het college de Raad voor houdt dat hij regelmatig overleg heeft gehad met de heer Geeve terwijl deze ons kan overtuigen dat dit absoluut niet het geval is geweest. De bijnaam Pinokkio kan hij in ieder geval delen met zijn grote landelijke leidsman bij de VVD. Diezelfde non integriteit blijkt ook uit het feit dat er besluiten worden genomen die haaks staan op de beloftes die aan inwoners zijn gedaan. De zoeklocatie Portlandsehoek is voorlopig van de baan maar duidelijk is dat dit echt een voorbeeld is van een onbetrouwbaar bestuur. Immers nog geen 2 jaar geleden werd het verzoek van een projectontwikkelaar om goedkopere woningen te bouwen geweigerd op basis van het bestemmingsplan dat nu nog steeds actueel is. Echter nu de gemeente zelf een taakstelling heeft opgelegd gekregen (waarvan de wethouder in het laatste beraad en advies aangaf dat deze er niet is???) worden eerder gemaakte afspraken met opzet genegeerd. Wat de transparantie betreft ook daar kunnen we de nodige vraagtekens bij stellen. In deze periode zijn er nog nooit zoveel besloten vergaderingen geweest Het lijkt wel of we iets te verbergen hebben.

De kwaliteit van de voorstellen wordt op een hoger plan gebracht ter verbetering van het debat in college en raad. Voorzitter dit is de 6e gebroken belofte. Voorzitter de kwaliteit van de stukken en de informatie is van een dusdanig belabberd nivo dat met regelmaat stukken van de agenda worden gehaald of niet besluitrijp worden geacht. Het meest schrijnende voorbeeld was de afgelopen raadsvergadering waar zowel oppositie als coalitie 2 van de drie agendapunten van het college van de raadsvergadering lieten halen

Collegeleden gaan in gesprek met inwoners met als doel een constante en open dialoog waarbij inwoners zich gehoord en betrokken voelen. Voorzitter dit is de 7e gebroken belofte. Voorzitter OPA heeft tal bewonersbijeenkomsten bijgewoond en wat was de praktijk? Bewoners gingen met meer vragen de deur uit dan zij vooraf hadden omdat er bij simpele vraagstelling geen duidelijke of helemaal geen antwoorden werden gegeven door de wethouders Wij van OPA vragen ons af of dat nu onkunde is van dit college of dat er bewust informatie wordt achter gehouden. Hoe denkt het college dat de bewoners van de Dorpsdijk denken over de open dialoog die geweest zou zijn en waar de bewoners zich gehoord zouden voelen.

Voorzitter wij van OPA vinden dat dit college veel praat maar niets zegt. Niet alleen wij in de raad hebben dit door maar ook de groter wordende groep Albrandswaarders. Ondanks dat hoeft u van ons geen motie van wantrouwen te verwachten. Wel een motie van bijstand. Een motie die er toe moet leiden dat in ieder geval de helft van dit college beter gaat functioneren.

Voorzitter het is goed gebruik om de ambtenaren te bedanken voor de wijze waarop zij hun ambtelijke plicht vervullen. De leden van OPA zitten hier met gemengde gevoelens in . De ambtenaren die het verdienen mogen het bedanken zeker tot hun verdienste rekenen. Echter er bereiken ons ook signalen dat er ambtenaren zijn die meer met zichzelf bezig zijn en de uitzendorganisatie die zij vertegenwoordigen (of hebben vertegenwoordigd) dan dat ze dit in het belang doen van de Albrandswaarders. Aan hen zouden we willen vragen zich wat meer te richten op de Albrandswaardse belangen zodat we verstoken blijven van de rechtszaken waarmee we voortdurend worden geconfronteerd.

Tot slot voorzitter willen wij toch positief eindigen. In onze vorige beschouwing spraken wij onze waardering uit over de wijze waarop de waarnemend burgemeester zijn rol vervulde. Het feit dat hij actief en ZELF het voortouw nam om voor de belangen van inwoners op te komen en niet schuwde de hand in eigen boezem te steken als de andere leden van het college communicatief enkele steken hadden laten vallen sierde deze man. In deze algemene beschouwing willen we een woord van waardering uitspreken over het functioneren van dhr. v.d. Graaff. Menigeen hield zijn hart vast toen hij in het college werd benoemd. Voor de afgelopen periode durven wij van OPA ook een compliment aan hem uit te spreken voor de wijze waarop hij tot dusver functioneert. Dit is geen reden om nu ineens achterover te gaan zitten maar deze lijn vast te houden. Daarbij willen hem verzoeken of hij de overige wethouders aan de hand wil nemen voor een kwaliteits impuls.


Reacties

Laat ook een reactie achter