Albrandswaard

Schouder aan schouder voor jong en ouder

Verkiezings progamma

OPA: SCHOUDER AAN SCHOUDER VOOR JONG & OUDER

 INLEIDING

OPA Albrandswaard presenteert haar 1e verkiezingsprogramma. Een programma waarin u als inwoner van Albrandswaard zich zult herkennen. Dat weten wij zeker omdat kandidaten van OPA vrijwilligers zijn die weten wat er in onze gemeente speelt. Die horen wat goed gaat en wat goed fout gaat. Waar mensen tevreden over zijn en waarover zij balen. In datgene wat OPA Albrandswaard nastreeft liggen vijf uitgangspunten ten grondslag die in een manifest zijn vastgelegd. Deze uitgangspunten zijn:

 1. Leeftijdsdiscriminatie dient op alle fronten bestreden te worden. Dus niemand is te jong of te oud om mee te doen.
 2. Ouderen moeten weer actief gaan meedoen aan het politieke proces.
 3. Respect tussen jong en oud is een voorwaarde voor een gezonde samenleving. Het actief overbruggen van de verschillen in opinie en levenshouding is een taak waaraan continue gewerkt moet worden.
 4. Kennis en gezond verstand (wijsheid) dienen als basis te worden genomen bij alle politieke beslissingen waarbij het korte termijn belang het lange termijn belang niet mag overschaduwen. Bewezen ervaring kennis, kunde van onze inwoners moet daarbinnen (meer dan nu het geval is) een rol van betekenis krijgen.
 5. Een hoofdrol bij alle beslissingen is weggelegd voor het streven naar een dynamische, gezonde en evenwichtige maatschappij waarbij het oog voor duurzame gezondheid van de inwoners (fysiek, mentaal en leefomgeving) als primair uitgangspunt wordt genomen, materiële zaken zijn secundair.

 

OPA Albrandswaard wil haar hele doen en laten verantwoorden op basis van deze 5 uitgangspunten. Bij het samenstellen van haar verkiezingsprogramma heeft OPA zich vooral laten inspireren door thema’s die er op dit moment echt toe doen.

 

Het ontstaan van OPA

Haar ontstaan dankt OPA Albrandswaard vooral aan die partijen die de afgelopen 4 jaar vooral lippendienst hebben bewezen aan woorden als

 1. “Eerst vragen en dan doen”
 2. Burgerparticipatie en/of burgerinitiatief
 3. Eerlijk, Integer en transparant bestuur.

 

Voorbeeld 1 van de lippendienst

Vraag aan “Ons Rhoon” watzij vinden vanhoe het gemeentebestuur met hun burgerinitiatief is omgesprongen. Dit burgerinitiatief met de ondersteuning van 1492 handtekeningen en alle winkeliers die hier achter stonden werd in 2013 rücksichtslos van tafel geveegd.

Voorbeeld 2 van de lippendienst

Vraag aan actiegroep de Klepperwei hoe zij gehoord werden toen vast kwam te staan dat de ouderen van de Klepperwei verbannen werden naar een groenstrook in de polder.

Voorbeeld 3 van de lippendienst

En als klap op de vuurpijl kwam daar het BING rapport waarin onomstotelijk werd vastgelegd dat een wethouder wilde voorkomen dat een Albrandswaardse ondernemer een vergunning zou krijgen om zijn werk te kunnen doen. En ondanks dat dit aantoonbaar in een rapport is vastgelegd de volle steun van zijn partijbestuur krijgt. Over eerlijk, integeren transparant besturen gesproken.

Voor de vele vrijwilligers (bij de brandweer, de buurtpreventie, de huurders- vereniging, de wijk fora, en de buurtnetwerken en het verenigingsleven) was de maat vol! Zij sloegen de handen ineenen hebben zo kort voor de verkiezingen niet alleen een lijst van 13 ervaren kandidaten rondgekregen, maar kunnen u ook een verkiezingsprogramma presenteren waarin u zich herkent.

Een belangrijk uitgangspunt van OPA Albrandswaard is dat zij vertrouwt op de capaciteiten en creativiteit van mensen. Onze vrijwilligers weten als geen ander dat als je de mensen ruimte geeft om zelf vorm te geven aan de samenleving dat er dan vaak een beter resultaat geeft dan dat in handen is van zogenaamde professionals. De rol van de overheid hoeft daarbij niet altijd die van financier te zijn, maar is vooral gelegen in het efficiënt ondersteunen van initiatieven en het wegnemen van belemmeringen. Te veel regels en bureaucratie kosten tijd en geld en passen niet bijhet streven naar een doelmatige overheid.

Uitgangspunt voor OPA Albrandswaard is een politiek die gevoerd wordt op basis van gezond verstand en met een gezond financieel beleid. Daarbij moet de gemeente zoveel als mogelijk gebruik maken van kennis en kunde en inzet van onze bewoners over hun eigen leefomgeving.

Bewoners en belanghebbenden worden vooraf benaderd, actief betrokken en geïnformeerd over ontwikkelingen. Een besluitvormingsproces als de verplaatsing van de Klepperwei is zowel inhoudelijk als communicatief slecht voorbereid in de afgelopen periode en een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.

Bestuurlijke ontwikkelingen

OPA Albrandswaard is daarbij realistisch. Zowel de landelijke overheid als de provinciale overheid willen grotere gemeentes. De BAR fusie ligt al lang en breed op de tekentafel van het provinciale bestuur. Daarnaast heeft ons gemeentebestuur de afgelopen 4 jaar regelmatig een brevet van onvermogen afgegeven met als triest dieptepunt het centrumplan Rhoon.

Tel hierbij op dat de gehele uitvoerende laag (dat zijn onze ambtenaren) reeds is ondergebracht in het samenwerkingsverband met de BAR.

Dan …..is het is niet meer dan logisch dat de bestuurlijke laag binnen niet al te lange tijd ook aan de beurt is tot samenvoeging. Dat is zeker als die met regelmaat haar incompetentie blijft bewijzen.

OPA Albrandswaard is er voorstander van dat ook op bestuurlijk niveau wordt samengegaan. Wel wil zij bij het samengaan zodanige randvoorwaarden stellen dat de Albrandwaardse inwoners er zeker niet op achteruit hoeven te gaan. Bijvoorbeeld door vast te stellen dat de bespaarde bestuurlijke kosten aangewend worden voor de WMO-pot van de Albrandswaarders.

(OPA mensen hebben lering getrokken uit de fusie tussen Poortugaal en Rhoon waarbij de Poortugaalse bruidsschat -en die was groot toen de Boomgaardshoek verkocht werd aan Hoogvliet- gebruikt werd voor de bouw van een futuristisch gemeentehuis in Rhoon dat inmiddels afgebroken is.)

SAMENVATTEND:

Een voorwaarde voor prettig wonen en werken in Albrandswaard is dat onze inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen serieus worden betrokken bij het nemen van beslissingen die hen raken. Nadrukkelijk moeten zij worden gestimuleerd om met ambtenaren en het gemeentebestuur mee te denken over de te nemen beslissingen. Belangrijk daarbij is dat er een transparant afwegingsproces plaatsvindt waarbij verantwoording wordt gegeven welke factoren een rol spelen bij een beslissing en welke weging die factoren hebben gekregen.

OPA kan dit alleen bewerkstelligen indien zij kan rekenen op uw steun.

Kies voor de verandering voor echte vrijwilligers

Kies partij voor een betere maatschappij

 OPA: SCHOUDER AAN SCHOUDER VOOR JONG & OUDER

 ONS PROGRAMMA:

Ons programma is samengesteld rondom een viertal clusters. Het kan niet anders dandat een partij die wil dat inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen serieus worden betrokken bij het nemen van beslissingen die hen raken, het woord “Samen” als leidraad zal gebruiken bij deze clusters. De clusters bestaan uit:

 1. Samen-(be)sturen
 2. Samen-leven
 3. Samen-wonen
 4. Samen-werken

 

1. SAMEN-(BE)STUREN

bestuur

In de ogen van OPA Albrandswaard dient een gemeentebestuur duidelijk (d.w.z. ook transparant) daadkrachtig en doortastend te zijn.

Dit houdt in dat de voorbereiding op besluiten van de gemeente duidelijker en overzichtelijker moet. De huidige Politieke Markt met een veelheid aan diverse vergaderingen is voor de burgers niet te begrijpen. OPA wil weer terug naar de vroegere commissie vergaderingen waarbij wel een belangrijke rol is weggelegd voor inwoners die willen deelnemen aan zo’n vergadering. Vroeger mochten inwoners alleen inspreken. OPA wil hen nadrukkelijk uitnodigen om aan zo’n commissie vergadering deel te nemen.

gemeentehuis/gemeenteloket

De gemeentelijke organisatie is sterk veranderd door de samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk. Het huidige gemeentehuis aan de Hofhoek zal daarom niet langer in deze vorm gehuurd hoeven te worden. OPA Albrandswaard is tegen nieuwbouw maar zoekt de oplossing vooral in bestaande gebouwen in de gemeente en is grote voorstander van een mobiel gemeenteloket dat alle drie de dorpskernen aandoet waardoor bewoners gemakkelijker publiekszaken kunnen afhandelen. Daar waar bestaande regelgeving dit dwarsboomt moet het Rotterdamse voorbeeld worden gevolgd.

beheer openbare ruimte

Schoon en heel! Gewoon goed groenonderhoud! Geen vuil op straat of naast de ‘ondergrondse’ containers in de milieuparkjes. Voor het uitlaten van honden buiten de daarvoor aangewezen gebieden geldt een opruimplicht. Om dit te bewerkstelligen wil OPA geen leger van buitengewone opsporingsambtenaren optuigen maar is OPA voorstander om dit samen met hetbuurtnetwerk en de vrijwilligers van de buurtpreventie van de grond te trekken.

Ervaring leert dat als je een respectvolle wijze aangesproken wordt door iemand uit de woonomgeving dit meer resultaat heeft dan de boete van een BOA. En dat samen een klus doen meer voldoening geeft dan in je eentje thuis te zitten.

Samen met de vrijwilligers van het buurtnetwerk en de buurtpreventie zijn in Rhoon Noord de eerste voorzichtige contouren zichtbaar. OPA wil dit stimuleren en met behulp van mensen met een uitkering verder uitbouwen.

veiligheid

Gebleken is dat sinds de start met buurtpreventie in Rhoon Noord de gemeente, de politie en buurtpreventieteams elkaar hebben versterkt. Jongerenoverlast is tegenwoordig geen hot item meer. Bij de Sneeuwbal, en Klepperwei is het gewoon weer goed toeven. Ook zijn de inbraakcijfers in Rhoon-Noord beduidend beter en anders dan in andere wijken. De inwoners in deze wijk waarderen de inzet van deze vrijwilligers en hun sleutelfiguren enorm. OPA wil samen met deze sleutelfiguren en met behulp van mensen met een uitkering deze aanpak in de andere wijken verder uitrollen.

brandweer

OPA Albrandswaard constateert dat de overdracht aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond van onze brandweerzorg heeft bijna geleid tot verdubbeling van de kosten (van € 700.000 naar 1,2 mln.).

OPA Albrandswaard is van mening dat in de veiligheidsregio de vrijwillige brandweer in de kernen opnieuw moet worden gewaardeerd en gerespecteerd. Zij houden de kosten immers beheersbaar en hebben al jaren aangetoond dat zij bekwaam zijn in de uitvoering van hun taken.

Hoog op de agenda van OPA Albrandswaard staat dat de lokale brandweer-voorzieningen en kazerne moeten worden gehandhaafd. Dat betekent dus als basis tenminste één volwaardige brandweerwagen en een kazerne in Albrandswaard.

lokale lasten

OPA Albrandswaard streeft naar een evenwichtige begroting voor meerdere jaren. Door verstandig om te gaan met gemeenschapsgelden en de inzet van vrijwilligers of mensen met een uitkering ziet OPA Albrandswaard mogelijkheden om de lokale lasten voor de inwoners op het huidige pijl te houden. Daarnaast is OPA wars van het inhuren van externe adviseurs. Het aantal duur betaalde rapporten waarvan de houdbaarheid maar beperkt is en waarmee niets wordt gedaan grenst aan het onbegrijpelijke. OPA zoekt de wijsheid binnen de bestaande gelederen. Ons Rhoon is daar een voorbeeld van!

2. SAMEN-LEVEN

buurthuizen

OPA Albrandswaard maakt zich er sterk voor dat in iedere kern minstens 1 buurthuis of centrum blijft bestaan. Veel gemeenten sluiten buurthuizen omdat ze willen bezuinigen. Gelukkig staan er steeds meer buurtbewoners op die kansen zien. De praktijk wijst uit dat bewoners zelf beter en goedkoper zo’n voorziening in de wijk draaiende weten te houden. Dit sluit meer dan goed aan op de uitgangspunten van OPA. OPA gelooft in de kracht en mogelijkheden van mensen. Daarnaast biedt zo’n buurthuis onderdak aan de wijkverpleger. De aanwezigheid van een wijkverpleger biedt voor alle partijen voordelen. Door deze wijze van werken komt de zorg dichter bij cliënten te staan. Het wordt persoonlijker. De kleinschaligheid van werken maakt het voor de verpleegkundige makkelijker. Door de aanwezigheid van een wijkverpleegkundige wordt het kennisniveau van het gehele wijkteam verbeterd. (Zie ook de evaluatie uit: “de wijkverpleegkundige als zorgprofessional” september 2012)

jongeren

Een van de opa’s van OPA Albrandswaard heeft aan de basis mogen staan van het huidige JCA. OPA is er wat trots op wat de jongeren daar samen met de beheerder tot stand hebben gebracht. Helaas moet geconstateerd worden dat de fakkel van de toenmalige jongeren nog niet is overgedragen aan de nieuwe generatie jongeren. Om te voorkomen dat straks weer een groep 30 plussers de vaste bezoekers van het jongerencentrum worden wil OPA met de huidige groep jongeren bekijken hoe de nieuwe generatie het best benaderd kunnen worden om de fakkel over te nemen.

sport

In de ogen van OPA Albrandswaard is Portland een “vergeten” kern als het om buitensportlokaties gaat. Albrandswaard heeft als gemeente meer dan genoeg verdiend aan de ontwikkeling van deze VINEX-locatie. Het wordt tijd dat ook deze “vergeten” kern over datgene kan beschikken waarover de andere kernen allang beschikken en dat is een eigen buitensportlocatie (Bij voorkeur i.s.m. Barendrecht.) Tenslotte hebben de Portland Puma’s ook recht op een thuis.

OPA Albrandswaard is van mening dat het sportpark Albrandswaard ’s nachts afgesloten hoort te worden. Het aantal zinloze (vrijwilligers)uren en het zinloze geld dat Oude Maas & PSV moeten spenderen aan het opknappen van vernielingen -door vandalen- moet worden teruggebracht. OPA is voorstander dat deze afsluiting zo snel mogelijk in overleg met de sportclubs tot stand wordt gebracht.

RWA hoort de mogelijkheid te krijgen om in eigen beheer een sporthal op haar terrein te bouwen. De huidige wethouder sport houdt dit tegen omdat zij megalomane, dus ook onbetaalbare plannen heeft. OPA is van mening dat indien een sportclub zelf de middelen en zonder gemeentelijke subsidie een dergelijk project voor haar rekening wil nemen –zeker in de huidige crisistijd- geen strobreed in de weg gelegd mag worden.

subsidies

Om het verenigingsleven en andere belangrijke activiteiten in Albrandswaard te behouden is een goed subsidiebeleid noodzakelijk. OPA Albrandswaard is daarbij wel van mening dat de activiteiten waaraan subsidie wordt verstrekt ook gewenste resultaten moeten nastreven. Daarnaast moeten deze activiteiten de identiteit van Albrandswaard benadrukken, zoals b.v. Griendpop, de Wielerronde, de Landbouwdag, Polderdag en Koningsdag.

wmo

OPA Albrandswaard is van mening dat de aanpak van de WMO om een nieuwe werkwijze vraagt. Deze werkwijze wordt al sinds 1 oktober 2012 in Schoonhoven gebruikt onder de naam: ‘de Kanteling’. Bij deze aanpak gaat het om maatwerk en de eigen kracht van inwoners. De gemeente zorgt op een andere manier dat mensen met beperkingen kunnen meedoen aan de samenleving. Vooral de manier van denken en doen moet ‘kantelen’ bij alle betrokkenen. Er komt meer nadruk op wat jezelf kunt , maar ook wat jezelf kunt bijdragen om een ander te helpen. Het is een kanteling van het voorzieningenloket naar ondersteuning op maat. In plaats van meteen voorzieningen te verstrekken (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden) nemen de Wmo-consulenten in samenspraak met de hulpvrager alle mogelijkheden door. Samen wordt bekeken of er gebruik kan worden gemaakt van aanvullende voorzieningen. Wellicht zijn er andere voorzieningen beschikbaar, denk aan een boodschappendienst, glazenwasser of wasserette. Het gaat dus om het resultaat; een oplossing voor het probleem van de hulpvrager zodat deze zichzelf kan redden in de samenleving. Een bijkomend voordeel is dat met deze werkwijze met het WMO budget meer gebruikers geholpen kunnen worden.

Daarnaast wil OPA Albrandswaard bewerkstelligen dat in het WMO stelsel van Albrandswaard ook de gebruikers een even zware stem krijgen. Te vergelijken met het vroegere clientenplatform in Albrandswaard. De inbreng van dit clientenplatform is NIET ondergeschikt aan de professionals en gevestigde instellingen zoals de WMO-raad maar komt SAMEN met tot een uitwerking van de regels die uit te leggen is. (Gezien de rücksichtsloze wijze waarop Den Haag meent te snoeien wordt het woord “aanvaardbaar” zorgvuldig vermeden). Als er bezuinigd moet worden wordt eerder voor snijden in overhead gekozen dan voor bezuinigen op de werkvloer

uitkeringen

OPA Albrandswaard is van mening dat je wel degelijk een tegenprestatie mag verlangen van mensen die een uitkering moeten krijgen en NIET ziek zijn. Schrijnend is dat tegenwoordig zelfs mensen met een levensbedreigende ziekte gedwongen worden te solliciteren. Dat dit een zinloze maar vooral harteloze exercitie is begrijpt ieder weldenkend mens (behalve onze  “Haagse”politici). Daarnaast is OPA van mening dat de tegenprestatie min of meer in het verlengde dient te liggen van de opleiding van de persoon en zijn/haar mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld onzinnig om een administrateur papier te laten rapen terwijl bijvoorbeeld (voetbal)verenigingen behoefte hebben aan goede (wedstrijd)secretarissen/penningmeesters.

3. SAMEN-WONEN

wonen

Nu de bouw Portland voltooid is en Essendael bijna voltooid is, is er in Albrandswaard geen plaats meer voor grootschalige nieuwbouwprojecten. De nadruk moet liggen op herstructurering van bestaande wijken, waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame bouwmethoden.

OPA wil er voor zorgen dat ons gemeentebestuur zich in de stadsregio keihard maakt dat eigen inwoners voorrang krijgen bij het toewijzen van huurwoningen. “Eigen inwoners eerst daarna pasde anderen uit de stadsregio” is het credo waar OPA zich keihard voor wil maken en wat voor OPA ook een speerpunt zal zijn.

openbaar vervoer

Albrandswaard ligt in een regio waar de verkeersdruk groot is. Openbaar vervoer is vooral voor veel mensen in Portland een weinig aantrekkelijk alternatief. OPA wil bij de RET erop aandringen hier verandering in aan te brengen. Daarnaast zouden wijkbussen kunnen worden ingezet die door vrijwilligers of mensen met een uitkering worden bestuurd om de bereikbaarheid te verbeteren

A4-zuid

OPA Albrandswaard begrijpt dat de A4-zuid doorgetrokken moet worden om bestaande wegen te ontlasten. Echter wel onder de dwingende voorwaarde dat deze weg verdiept wordt aangelegd of op een andere wijze goed wordt afgeschermd om geluids- en milieu overlast tegen te gaan. Vooral de direct omwonenden in Poortugaal moeten bij de planuitvoering betrokken worden. Tegen de stroom ingaan heeft geen zin maar door een steen in de rivier te leggen kan de stroom wel wat worden verlegd.

parkeergelegenheid

In alle kernen hoort voldoende parkeergelegenheid te zijn voor het winkelend publiek. OPA Albrandswaard is tegen betaald parkeren. Om de parkeerdruk bij het winkelgebied in Rhoon te ontlasten moet de parkeervoorziening bij het metrostation Rhoon, naast de sporthal, uitgebreid worden zodat forensen bij de metro kunnen parkeren in plaats van in het centrum. Daarnaast is het in de ogen van OPA Albrandswaard onbegrijpelijk dat er in het politieke spectrum nog voorstanders te vinden zijn om op de locatie van het pand Greveling weer opnieuw te bouwen

polderlandschap

Het opofferen van agrarisch polderlandschap ten gunste van moeras, was en is voor OPA onacceptabel. Lange tijd heeft ons gemeentebestuur aan de hand van het provinciebestuur meegelopen om vooral niet uit de pas te lopen in plaats dat de boeren beschermd werden tegen de beleidsvoornemens van de landelijke overheid en het provinciebestuur. Gelukkig zijn de kinderen van de boeren in het geweer gekomen en hebben al meer dan 22.000 handtekeningen verzameld.

Nu zij het voorbeeld hebben gegeven en een grote schare van sympathisanten achter zich aan gekregen hebben zie je politiek Albrandswaard ook weer bewegen. OPA Albrandswaard waardeert het initiatief enorm en ziet deze dames als de echte redders van de polder.

 

SAMEN-WERKEN

communicatie

OPA Albrandswaard is er een groot voorstander van dat het gemeentebestuur periodiek overleg voert met het bedrijfsleven. Veel ondernemers hebben weinig op met ons gemeentebestuur. Sterker nog –door ervaring wijs geworden in de afgelopen 4 jaren- ziet menigeen ervan af om nog met het gemeentebestuur te communiceren. Dit moet in het belang van Albrandswaard veranderen en dat kan alleen met een bestuur dat daadwerkelijk openstaat voor ideeën en daar vervolgens ook iets mee doet.

recreatie/horeca

Daarnaast ziet OPA nog mogelijkheden voor nieuwe bedrijven in de recreatie- en/of horecasector. Albrandswaard kent een aantal mooie voorzieningen die belangrijk zijn voor toerisme en recreatie. Te denken valt aan de oevers van de Oude Maas, het bos Valckesteyn, de Rhoonse- en Carnisse Grienden, de Oudheidkamer in Poortugaal en Het Kasteel van Rhoon. OPA Albrandswaard wil samen met de VVD en alle andere partijen de economische mogelijkheden daarvan beter benutten met als randvoorwaarde dat de bestaande cultuurhistorische waarden van dit gebied behouden blijven.

centrumplan ontwikkelingen

Onvoldoende slagvaardigheid van het zittende college heeft de Albrandswaarders inmiddels veel geld gekost. Het is niet te begrijpen dat de plannen van oud wethouder Brussaard, die in 2007 met alle winkeliers en betrokkenen overeenstemming had bereikt, dat die plannen door zijn opvolger overboord zijn gekieperd. De gevolgen lieten zich raden. Winkeliers in rep en roer. Het burgerinitiatief van “Ons Rhoon” schoot de winkeliers te hulp en verzamelde bijna 1500 handtekeningen. Vervolgens werd dit burgerinitiatief door het college en door de coalitie “van tafel geveegd”. Architectenbureaus hebben inmiddels “goud” verdiend aan allerlei plannen die in de ogen van het merendeel van de winkeliers en andere betrokkenen niet deugen. OPA wil dat het nieuwe gemeentebestuur zo spoedig mogelijk met alle betrokkenen aan tafel gaat om uit de ontstane impasse te komen en er een plan komt dat daadwerkelijk ondersteuning krijgt.

Dat “Ons Rhoon” een van de overlegpartners zal zijn spreekt voor zich!

aanbestedingsbeleid

Door de huidige wijze van aanbesteden maken steeds minder Albrandswaardse bedrijven een kans om mee te dingen. Het gevolg is dat deze bedrijven die vroeger het straatbeeld sierden en veel aan de gemeenschap teruggaven nu van uitvoeringstaken worden geweerd. OPA wil meer ruimte geven aan deze bedrijven o.a. door grotere opdrachten op te delen en het aanpassen van de eisenpakket waaraan voldaan moet worden.

openstelling op zondag

OPA begrijpt de verzoeken van winkeliers om de openstellingstijden te verruimen. Wie op zondag naar het parkeerterrein van Hoogvliet gaat begrijpt waarom. Dat de Albrandswaardse ondernemer deze koopstroom binnen haar gemeentegrenzen wil houden is niet meer dan logisch. De enige beperking die OPA wel wil opleggen is dat de winkels niet eerder opengaan dan na 12.00 uur. Dit uit respect voor de kerkgangers in onze dorpen

gevarieerde economie

OPA wil dat de kansen op een meer gevarieerde economie in Albrandswaard opgepakt worden. Te denken valt aan de maak-industrie, infra en techniek. Dat de gemeente kansen voor starters biedt en bij voorrang kleine bedrijven en ZZP ‘ ers opdrachten vergeeft